Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Rozdział I - Postanowienia ogólne, definicje i specyfikacja techniczna

§ 1

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów przez Sklep internetowy MOSI.pl przy wykorzystaniu sieci internet,a także zasady korzystania z oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

 1. Sprzedawcą, operatorem Sklepu, a także usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest firma Tredos z siedzibą w Poznaniu (61-244) przy ul. Lwa nr 19/8, wpisaną do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługującą się numerami NIP 778-136-20-60 i REGON 301290410

 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:

  1. prowadzenie Serwisu będącego platformą umożliwiającą składanie Zamówień w Sklepie w celu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość,

  2. Konto użytkownika umożliwiające składanie Zamówień oraz zarządzanie tymi Zamówieniami,

  3. Newsletter, będący okresowym biuletynem informacyjnym stanowiącym zamówioną informację handlową, wysyłanym przez Sprzedawcę w postaci elektronicznej.

§ 3

 1. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej zwrotów należy przez nie rozumieć:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin wraz z kompletem załączników,

 2. Kodeks cywilny - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),

 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.),

 4. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.),

 5. Ustawa o prawach konsumenta. - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

 6. Sprzedawca – firma Tredos z siedzibą w Poznaniu (61-244) przy ul. Lwa nr 19/8, wpisaną do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługującą się numerami NIP 778-136-20-60 i REGON 301290410,

 7. Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy zlokalizowany pod adresem sieciowym www.MOSI.pl,

 8. Serwis - system stron internetowych Sklepu będący elektroniczną platformą przeznaczoną do składania i przyjmowania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość, a także do prezentacji Oferty handlowej Sprzedawcy,

 9. Usługi elektroniczne - usługi Serwisu świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 10. Użytkownik - każdą osobę korzystającą z Serwisu w sposób niezmierzający do złożenia Zamówienia,

 11. Formularz rejestracyjny - formularz będący częścią Serwisu, lub częścią Formularza zamówienia, wypełniany w celu rejestracji i służący do założenia Konta w Serwisie,

 12. Użytkownik Konta - korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim aktywne Konto użytkownika,

 13. Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Konta, służących składaniu Zamówień i zarządzaniu nimi przez Klienta,

 14. Klient - osobę fizyczną, której przepisy szczególne przyznają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamawiającą Towary za pośrednictwem Serwisu,

 15. Konsument - Klienta jako osobę fizyczną, który zamawia Towary wyłącznie na własny użytek niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,

 16. Towar - produkty lub wyroby prezentowane w Serwisie i oferowane w sprzedaży przez Sklep, a także stanowiące w przypadkach określonych Regulaminem przedmiot Umowy sprzedaży oraz przedmiot dostawy.

 17. Cena - cenę detaliczną Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich i w wartości brutto wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT),

 18. Oferta handlowa - zbiór publikowanych w Serwisie informacji o Towarach oferowanych w sprzedaży, stanowiący zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c, a także zbiór informacji o promocjach i rabatach,

 19. Koszyk - element Serwisu, wirtualny koszyk na Towary wybrane z Oferty handlowej w celu ich zakupu z obowiązkiem zapłaty Ceny,

 20. Formularz zamówienia - formularz pozwalający przetworzyć dane z Koszyka na treść Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny, będący częścią Serwisu, wypełniany przez Klienta w celu złożenia Zamówienia,

 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianych Towarów, złożone z obowiązkiem zapłaty Ceny na zasadach określonych Regulaminem za pośrednictwem Serwisu wraz z wymaganymi Regulaminem oświadczeniami i zgodami Klienta,

 22. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiot stanowią Towary objęte Zamówieniem, zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Serwisu,

 23. System - system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,

 24. Baza Danych - zbiór niezależnych danych o Towarach oraz innych materiałów i elementów zgromadzonych, przechowywanych i porządkowanych elektronicznie w ramach Serwisu oraz udostępnianych Użytkownikowi poprzez Serwis indywidualnie w sposób elektroniczny, jako zbiór wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego Sprzedawcy w celu jego sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości.

 25. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne, etc.),

 1. Adresem Sprzedawcy właściwym do komunikowania się ze Sprzedawcą w sprawach zamówień, zwrotów, reklamacji oraz składania Sprzedawcy wszelkich oświadczeń, np. oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jest adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 1 pkt 6 Regulaminu, a także adres poczty elektronicznej Sprzedawcy publikowany w Serwisie.

 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o zwrocie Towaru do Sprzedawcy, adresem właściwym do kierowania przesyłek zawierających zwroty jest adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 1 pkt 6 Regulaminu.

§ 4

  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest po stronie Użytkownika komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne lub mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet i wyposażone w przeglądarkę internetową z włączona obsługą plików cookies umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML i aktywne konto poczty elektronicznej zgodne z protokołem POP3/SMTP.

  2. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik lub Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

Rozdział II - Zakres, ogólne warunki i zasady korzystania z Serwisu

§ 5

 1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Sprzedawca, w zakresie dostępnej mu infrastruktury Serwisu, podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu komunikatów i danych oraz wdraża środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych, w szczególności środki służące ochronie danych osobowych i ich przesyłu,

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi elektronicznej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron Umowy.

§ 6

 1. Newsletter jest okresowym i bezpłatnym biuletynem informacyjnym stanowiącym zamówioną informację handlową, przygotowywanym przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i kolportowanym do jego subskrybentów przy pomocy poczty elektronicznej.

 2. Usługa Newslettera jest dostępna dla każdego Użytkownika w drodze uprzedniej subskrypcji.

 3. Subskrypcja polega na zapisaniu się Użytkownika lub Klienta na listę odbiorców Newslettera poprzez wpisanie poprawnego adresu poczty elektronicznej w oknie formularza dostępnego na stronach Serwisu.

 4. Po subskrybowaniu Newslettera do subskrybenta wysyłana jest na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Aktywacja Newslettera następuje przez subskrybenta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Zignorowanie wiadomości z linkiem aktywacyjnym spowoduje brak aktywacji usługi. Aktywując Newsletter subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej i wolę korzystania z usługi.

 5. Sprzedawca może ustanawiać na rzecz subskrybentów Newslettera wszelkiego rodzaju korzyści, np. zniżki i rabaty na Towary oferowane w Sklepie. Informacje o korzyściach płynących z aktywowania usługi Newslettera Sprzedawca publikuje w Serwisie.

§ 7

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest do korzystania z Serwisu i Usług elektronicznych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania oraz zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, w szczególności zaś do niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla tej osoby, a także niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

 2. Każdy Użytkownik Konta lub Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek zauważonym przypadku naruszenia zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.

Rozdział III - Informacja handlowa

§ 8

 1. Zdjęcia i opisy Towarów, a także informacje o promocjach, rabatach i wyprzedażach, zamieszczone w Sklepie stanowią Informację handlową i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, o ile w opisie Towaru wyraźnie nie zaznaczono inaczej, oraz objęte są gwarancją producenta, importera lub dystrybutora oraz posiadają wszelkie atesty, certyfikaty lub świadectwa, jeśli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Promocje i wyprzedaże Towarów Sprzedawca może ustanowić i zakończyć w każdym czasie, a także zmienić w każdym czasie warunki trwających promocji lub wyprzedaży, przy czym zmiany takie nie wywołują skutków w Umowach sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem zmian.

§ 9

 1. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest Cena widniejąca w Umowie sprzedaży. Cena ta nie ulega zmianie przez cały okres związania Umową sprzedaży, niezależnie od zmiany Cen tych Towarów w Sklepie.

 2. Ceny nie zawierają kosztów pakowania, wysyłki i dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi prezentowana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem do Systemu.

Rozdział IV - Rejestracja i utworzenie Konta w Serwisie

§ 10

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i nie jest obowiązkowa, a Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu bez uprzedniej rejestracji i utworzenia Konta.

 2. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego, w którym osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest podać wymagane tym formularzem dane oraz oświadczyć, że zapoznała się Regulaminem, a także ustanowić hasło do Konta, po czym Sprzedawca utworzy w Serwisie dla Użytkownika lub Klienta unikalne Konto o nazwie będącej podanym przy rejestracji loginem (adresem email).

Rozdział V - Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej

§ 11

 1. Umowa o świadczenie usługi Konto użytkownika zostaje zawarta z chwilą przesłania do Systemu wypełnionego Formularza rejestracyjnego.

 2. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywowania tej usługi przez jej subskrybenta w sposób określony w § 6 ust. 4 Regulaminu.

 3. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawierane są na czas nieoznaczony.

§ 12

 1. Każda ze Stron, zachowując 7-dniowy okres wypowiedzenia, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przed rozwiązaniem tej umowy przez drugą stronę.

 2. Użytkownik Konta lub Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia i dyspozycji usunięcia Konta.

 3. Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika poprzez złożenie Użytkownikowi Konta lub Klientowi stosownego oświadczenia na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

 4. Subskrybent Newslettera rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Newsletter klikając stosowny link znajdujący się w każdym przesłanym biuletynie Newslettera lub składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie i dyspozycję dezaktywacji usługi. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem adresu poczty elektronicznej subskrybenta z bazy wysyłkowej Sprzedawcy.

§ 13

Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku korzystania przez drugą stronę z usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przepisem prawa lub dobrym obyczajem, jeżeli wezwanie do zaprzestania naruszeń okaże się nieskuteczne.

Rozdział VI - Składanie i przyjmowanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu

§ 14

Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową, która obejmuje dostawę Towarów na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dostawa Produktów poza obszar Unii Europejskiej może być zrealizowana przez Sprzedawcę na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Klientem.

§ 15

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

 2. Klient, w celu złożenia Zamówienia, winien wybrać w Sklepie i dodać do Koszyka interesujące go Towary oraz określić ich zamawianą ilość. Do chwili przetworzenia danych z Koszyka na treść Zamówienia zawartość Koszyka może być modyfikowana przez Klienta.

 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia wraz z zawartymi tam oświadczeniami, a następnie jego zatwierdzenie i wysłanie do Systemu.

 4. Klient składając Zamówienie oznacza swój wybór w zakresie sposobu zapłaty i sposobu dostawy Towarów.

§ 16

 1. Sprzedawca uzależnia przyjęcie Zamówienia do realizacji od złożenia przez Klienta wraz z Zamówieniem oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży.

 2. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach może uzależnić przyjęcie Zamówienia do realizacji od potwierdzenia Zamówienia przez Klienta. Za uzasadniony przypadek uważa się na przykład błąd w zamówieniu lub inną jego wadę powodującą, że intencje Klienta nie są dla Sprzedawcy dosyć jasne by zrealizować zamówienie.

 3. Sprzedawca przyjmując Zamówienie do realizacji przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącą jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży z Klientem.

 4. Sprzedawca przyjmując Zamówienie do realizacji zobowiązuje się do terminowego dostarczenia Klientowi Towarów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

§ 17

 1. Sprzedawca odmówi zawarcia Umowy sprzedaży, a w konsekwencji przyjęcia do realizacji Zamówienia złożonego z naruszeniem postanowień Regulaminu lub niespełniającego wymogów Regulaminu.

 2. Decyzja Sprzedawcy o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji (anulowanie zamówienia) wysyłana jest Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Decyzja, poza wskazaniem powodu odmowy, nie wymaga szerszego uzasadnienia.

Rozdział VII - Umowa sprzedaży

§ 18

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w sposób opisany w § 16 ust. 3 Regulaminu, a jej integralną częścią jest ten Regulamin.

 2. Umowy sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 3. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest adres siedziby Sprzedawcy.

 4. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest sprzedaż Towarów objętych przyjętym do realizacji Zamówieniem.

 5. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazany przez Klienta adres dostawy zamówionych Towarów.

§ 19

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest o świadczenie jednorazowe, przy czym każde z Zamówień przyjętych do realizacji stanowi podstawę do zawarcia odrębnej Umowy sprzedaży.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony terminem zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę, określonym w Serwisie na stronie zamówionego Towaru.

 3. Umowa sprzedaży wygasa z chwilą spełnienia przez Strony świadczeń, do których Umową się zobowiązały lub ulega rozwiązaniu w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie.

 4. Na żądanie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca jest obowiązany objaśnić znaczenie poszczególnych postanowień Umowy sprzedaży i jej warunków.

Rozdział VIII - Realizacja Zamówień, płatności, dostawa i odbiór przesyłek

§ 20

 1. Klient składając Zamówienie składa je z obowiązkiem zapłaty Ceny i ma do wyboru następujące sposoby zapłaty za zamówione Towary:

 1. zapłata kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych będącego udostępnianą przez Serwis usługą operatora zewnętrznego,

 2. zapłata tradycyjnym przelewem bankowym dokonywanym indywidualnie po złożeniu Zamówienia,

 3. zapłata gotówką w dniu odbioru przesyłki z zamówionym Towarem (tzw. pobranie).

 1. Za dzień zapłaty uważa się:

 1. dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy - w przypadku płatności przelewem,

 2. pozytywny wynik autoryzacji zwrócony do Sprzedawcy przez operatora - w przypadku płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,

 3. dzień zapłaty gotówką przy dostarczeniu przesyłki do Klienta.

 1. Sprzedawca może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży po upływie 10 dni od jej zawarcia w przypadku braku zapłaty za złożone Zamówienie w sytuacji, gdy Klient składając Zamówienie zadeklarował zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 2. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towarów do momentu zapłaty ich ceny.

 3. Zawarcie transakcji sprzedaży Sprzedawca dokumentuje paragonem fiskalnym lub fakturą VAT wystawianą na dane Klienta podane w Formularzu zamówienia w takiej pisowni, w jakiej zostały przez Klienta wpisane.

§ 21

 1. Wysyłka i dostawa Towarów zakupionych w Sklepie realizowana jest środkami dostępnymi dla Sprzedawcy, w tym przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową, a także transportem własnym Sprzedawcy.

 2. Dostawa oznacza dostarczenie przesyłki z zamówionymi Towarami pod adres wskazany w Zamówieniu.

 3. Koszty przesyłki i pakowania uzależnione są od gabarytów i wagi przesyłki oraz wybranych sposobów dostawy i płatności. Koszty te widoczne są dla Klienta w podsumowaniu Zamówienia przed jego złożeniem.

§22

 1. Zasadniczy termin realizacji Zamówienia oznaczony jest w dniach i widoczny jest w Serwisie na stronie zamówionego Towaru.

 2. Termin realizacji Zamówienia obejmującego Towary o różnym czasie realizacji określany jest na podstawie czasu realizacji Towaru o najdłuższym terminie. Wysyłka Towarów w tym przypadku może nastąpić w dniu skompletowania całego Zamówienia.

 3. W przypadku objęcia Zamówieniem Towarów od różnych producentów, dostawców lub importerów realizacja Zamówienia następuje poprzez dostawy częściowe.

§ 23

 1. Bieg terminu realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następującego po dniu opłacenia Zamówienia w rozumieniu § 23 ust. 3 Regulaminu lub od dnia roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia z płatnością za pobraniem.

 2. Termin realizacji Zamówienia oznacza termin, w którym Sprzedawca wysyła Towary na adres wskazany przez Klienta. Czas trwania dostawy od jej wysyłki do dnia dostarczenia zależy między innymi od odległości i rodzaju przesyłki. Dostawa przesyłek paczkowanych na terenie Polski trwa zwykle od 1 do 2 dni roboczych. Dostawa przesyłek wysyłanych poza granice Polski trwa nie krócej niż 3 dni robocze.

§ 24

W razie wystąpienia braku Towaru objętego realizowanym Zamówieniem i uzasadnionego prawdopodobieństwa, że Sprzedawca nie będzie go w stanie dostarczyć Klientowi przed upływem terminu realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Klientowi przysługuje w tym przypadku prawo do rezygnacji z Zamówienia w całości i odstąpienia od Umowy ze zwrotem od Sprzedawcy wpłaconej dotychczas sumy pieniężnej w całości, albo do rezygnacji z niedostępnego Towaru lub do jego zamiany na inny dostępny Towar o zbliżonych właściwościach i cenie. W przypadku rezygnacji z niedostępnego Towaru, za który Zamawiający dokonał już zapłaty, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu kwotę pieniężną odpowiadającą cenie niedostępnego Towaru.

§ 25

Przy sprzedaży Towarów objętych promocją lub wyprzedażą realizacja Zamówień następuje według kolejności ich dekretacji do realizacji w oparciu o postanowienia § 23 ust. 1 Regulaminu, aż do wyczerpania partii Towarów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą.

§ 26

 1. Przy odbiorze przesyłki Klient lub inna upoważniona przez Klienta osoba winna sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a także sprawdzić czy zawartość przesyłki nie nosi śladów uszkodzeń i zgodna jest z treścią Zamówienia oraz dokumentem przewozowym.

 2. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia zawartości przesyłki Klient ma prawo domagać się sporządzenia przez kuriera stosownego protokółu szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad, uszkodzeń i braków, po czym zawiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę (telefonicznie lub poczta elektroniczną).

 3. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe odbiorca przesyłki może żądać od firmy kurierskiej lub firmy przewoźnika dostarczającej przesyłkę sporządzenia protokołu szkody w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru przesyłki przez adresata w sytuacji stwierdzenia braków lub uszkodzeń po odebraniu przesyłki, jednakże zgodnie z art. 545. § 2 Kodeksu cywilnego w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z treścią Zamówienia Klient winien niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę.

§ 27

Po zrealizowaniu Zamówienia, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na jego adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Zaproszenie jest wysyłane za pośrednictwem usługodawcy zewnętrznego świadczącego w tym zakresie usługę wykonawczą dla Sprzedawcy. Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia ankiety.

Rozdział IX - Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

§ 28

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 31 Regulaminu, Klient będący Konsumentem może od Umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta, lub wskazaną przez niego Sprzedawcy osobę trzecią inną niż przewoźnik, Towaru objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. W razie odstąpienia Konsumenta Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 29

 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży zwrot Towarów objętych w posiadanie w wyniku wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, winien nastąpić niezwłocznie w ślad za złożonym Sprzedawcy oświadczeniem o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument od umowy odstąpił. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 2. Sprzedawca nie prowadzi osobistego odbioru od Konsumenta Towarów zwracanych w wyniku odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 3. Zwracane Towary wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami powinny zostać opakowane w sposób zapewniający bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń transport. Koszt odesłania ponosi Konsument.

§ 30

 1. Konsumentowi, który przed wykonaniem prawa odstąpienia dokonał jakichkolwiek przedpłat lub uiścił cenę Towarów objętych Umową sprzedaży i odstąpił od tej umowy przed jej wykonaniem przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, dokona zwrotu wszystkich wniesionych przez Konsumenta płatności.

 2. Konsumentowi, który przed wykonaniem prawa odstąpienia dokonał jakichkolwiek przedpłat lub uiścił cenę Towarów objętych Umową sprzedaży i odstąpił od tej umowy będąc już w posiadaniu Towarów objętych umową lub po ich wysłaniu przez Sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich wniesionych przez Konsumenta płatności, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwracanymi Towarami z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób zwrotu Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 31

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do Umów sprzedaży, których przedmiotem są Towary:

 1. nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru,

 3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Pełny katalog wyłączeń prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Rozdział X - Gwarancja

§ 32

Towary objęte są gwarancją producenta lub importera albo dystrybutora Towaru. Okres gwarancji jest uzależniony od warunków udzielanej przez Gwaranta gwarancji.

Rozdział XI - Rękojmia Sprzedawcy, reklamacja rzeczy sprzedanej

§ 33

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z zastrzeżeniem wyłączenia określonego w § 34 Regulaminu.

 2. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi regulują przepisy art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.

 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo wnoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

 4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu.

 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej oznaczenie Klienta, adres do doręczeń, numer Umowy sprzedaży lub Zamówienia, a także określenie towaru, którego reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację oraz określenie żądania w związku ze składaną reklamacją. Do reklamacji Klient załącza zdjęcie (zdjęcia) lub materiał wideo uszkodzeń towaru lub miejsc, w których objawiła się wada towaru, o ile Klient ma możliwość wykonania takiej dokumentacji.

 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub pocztą elektroniczną. Odmowa uznania reklamacji wymaga uzasadnienia.

 7. Jeżeli składającym reklamację jest Konsument, w przypadku odmowy uznania reklamacji, Sprzedawca zamieszcza w odpowiedzi wskazówki dla Konsumenta o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Sprzedawcy.

 8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca kontaktuje się Klientem w celu uzgodnienia szczegółów logistycznych i sposobu wykonania obowiązków Sprzedawcy w związku z uznaną reklamacją Klienta.

§ 34

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klienta niebędącego Konsumentem.

§ 35

 1. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji wady towaru spowodowanej podczas dostawy bez załączonego do reklamacji protokołu szkody sporządzonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo przewozowe przez firmę przewoźnika doręczającą przesyłkę. Rygor ten nie dotyczy reklamacji wnoszonych przez Konsumentów.

 2. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru prezentowanego w Sklepie a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania Zamówienia (np. odcień koloru, proporcje, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

Rozdział XII - Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

§ 36

  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu i Usług elektronicznych w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone do Sprzedawcy.

  2. O wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu i Usług elektronicznych należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres publikowany w Serwisie.

  3. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w tym paragrafie, przysługuje Użytkownikowi Konta lub Klientowi, a także subskrybentowi usługi Newslettera tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu i Usług elektronicznych.

  4. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub Usług elektronicznych. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

  5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej), datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub Usługi elektronicznej oraz opis tych nieprawidłowości.

  6. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje osobę składająca reklamację.

Rozdział XIII - Zwroty zakupionych Towarów

§ 37

 1. Zwrot zakupionego towaru do Sprzedawcy możliwy jest w następujących przypadkach:

 1. odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta na zasadach określonych w Regulaminie oraz w przepisach ustawy o prawach konsumenta,

 2. uznanej przez Sprzedawcę reklamacji wady towaru w związku z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmii na zasadach określonych w Regulaminie oraz w przepisach Kodeksu cywilnego,

 1. Poza przypadkami określonymi w ust. 1 zwrot zakupionego towaru może być dokonany tylko na zasadach określonych w § 38 Regulaminu.

§ 38

 1. Za uprzednio wyrażoną zgodą Sprzedawcy Klient może zwrócić zakupiony towar pod warunkiem, że towar ten nie był używany i nie był w chwili sprzedaży wyrobem wyprodukowanym pod zapotrzebowanie Klienta oraz jest w pełni wartościowym do dalszej sprzedaży.

 2. Zwracając towar Klient ponosi wszelkie koszty jego pakowania i dostarczenia, a nadto ponosi odpowiedzialność za dostarczenie towaru w stanie wolnym od uszkodzeń.

 3. Po zwróceniu towaru do Sprzedawcy Klient otrzyma zwrot ceny zwróconego towaru pomniejszonej o koszty manipulacyjne w wysokości 20% ceny sprzedaży towaru.

 4. Jeżeli zwrócony towar okaże się produktem używanym lub uszkodzonym, albo będącym w stanie nienadającym się do dalszej sprzedaży, Sprzedawca cofnie wyrażoną wcześniej zgodę na zwrot towaru i uchyli się od zwrotu jego ceny oraz postawi towar do dyspozycji Klienta.

Rozdział XIV - Odpowiedzialność

§ 39

Brak wykonania świadczenia którejkolwiek ze Stron z powodu wystąpienia Siły wyższej lub zdarzenia losowego niezależnego od Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba, że Strona, której siła wyższa lub zdarzenie losowe dotyczy zaniedbała niezwłocznego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

§ 40

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji lub składania Zamówienia niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy do wysokości szkody wyrządzonej działaniem sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności za składanie Zamówienia w sposób nierzetelny i w złej wierze, składanie fikcyjnych Zamówień oraz podawanie danych osobowych innych osób jako własnych.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich składających Zamówienia z upoważnienia Klienta lub na jego zlecenie.

§ 41

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub zawinionym wadliwym wykonaniem Umowy.

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z przeznaczeniem lub prawem wykorzystanie sprzedanych Klientowi towarów, w szczególności za ich odsprzedaż, redystrybucję, odstąpienie lub udostępnienie osobom, dla których towar nie jest przeznaczony do użytku, a także za skutki niewłaściwego, nieuprawnionego lub niezgodnego z instrukcją obsługi posługiwania się towarem.

Rozdział XV - Ochrona danych osobowych

§ 42

 1. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników do chwili dokonania rejestracji w Serwisie lub zawarcia Umowy. Zasady ochrony przez Sprzedawcę prywatności Użytkowników określa Polityka prywatności publikowana w Serwisie i stanowiąca Załącznik do Regulaminu.

 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych i może dotyczyć wyłącznie danych podanych dobrowolnie niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu wystawienia dokumentów sprzedaży. Zakres i rodzaj tych danych określa Sprzedawca.

 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo oraz zapewnia osobom udostępniającym swoje dane realizację uprawnień wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa.

 5. Sprzedawca nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność firm kurierskich, firm świadczących usługi pocztowe oraz firmy będącej operatorem dostępnego w Serwisie elektronicznego systemu płatności.

 6. Po wykonaniu Umowy Sprzedawca nie będzie przetwarzał danych osobowych, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione towary i koszty ich dostaw.

§ 43

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres elektroniczny Użytkownika Konta, Klienta lub subskrybenta usługi Newslettera komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z realizacją Usług elektronicznych, Zamówień i wykonywaniem Umów.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do otrzymania zgody osoby udostępniającej swój adres poczty elektronicznej na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik lub Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 3. Użytkownik lub Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy.

§ 44

 1. Informacje niezbędne do dokonania płatności poprzez system płatności elektronicznych podawane przez Klienta w trakcie opłacania Zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach zewnętrznej infrastruktury operatora tego systemu używającego zabezpieczeń technicznych transmisji i jej danych.

 2. Sprzedawca nie posiada dostępu do danych z kart kredytowych ani do kodów CVV i CV2 płatności realizowanych przez system płatności elektronicznych.

Rozdział XVI - Prawa własności intelektualnej

§ 45

 1. Wszystkie prezentowane w Sklepie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, w związku, z czym Sprzedawca informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.

 2. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora, wydruk w 1 egzemplarzu lub zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści Serwisu, w szczególności do celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.

 3. Wszelkie prawa majątkowe do Serwisu i prezentowanych w nim treści oraz do Bazy Danych przysługują Sprzedawcy.

 4. Udostępnione w Serwisie dane z Bazy Danych nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego oraz nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub włączenia do innej bazy danych oraz innego publicznego rozpowszechniania bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.

 5. Wszystkie zastrzeżenia określone w tym rozdziale dla Serwisu i prezentowanych w nim treści stosuje się odpowiednio do treści usługi Newslettera.

Rozdział XVII - Postanowienia końcowe

§ 46

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy:

 1. ustawy o prawach konsumenta,

 2. ustawy o ochronie danych osobowych,

 3. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 4. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 47

 1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu podyktowanych ważnymi przyczynami. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Serwisie z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie będą skuteczne wobec Umów zawartych przed datą obowiązywania zmian, Umowy te podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia.

 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw drugiej strony Umowy. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

§ 48

 1. Wszelkie spory winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości zgodnej z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zaś spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 2. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, Strony za obopólną zgodą mogą poddać rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej.

§ 49

Sprzedawca informuje, że opłata za połączenie telefoniczne ze Sprzedawcą jest uzależniona od cennika operatora telekomunikacyjnego, z którego sieci realizowane jest połączenie.

§ 50

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.17 roku.