Przyjęta do stosowania przez podmiot: Tredos z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Lwa 19/8, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługujący się numerami NIP 778-136-20-60 i REGON 301290410, zwanym dalej mosi.pl

Klauzula ochrony prywatności, zwana dalej Klauzulą, odnosi się do każdej witryny internetowej będącej w posiadaniu MOSI, na której istnieje łącze (link) do niniejszej Klauzuli, zwanych w dalszej części dokumentu Serwisem.

Zachęcamy odwiedzających nasze Serwisy internetowe do zapoznania się z Klauzulą. Korzystając z Serwisów internetowych MOSI akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

I. Wstęp

Klauzula ma na celu ochronę prywatności osób korzystających z Serwisów internetowych MOSI, zwanych dalej Użytkownikami. Prywatność Użytkowników jest dla naszej firmy bardzo ważna. Szanując prywatność Użytkowników dokładamy wszelkich starań, aby chronić ich dane, dlatego też dane zbierane i przetwarzane na potrzeby naszej firmy są bezpieczne.

Istotnie ważnym celem niniejszej Klauzuli jest przedstawienie Użytkownikom informacji na temat sposobu pozyskiwania przez nas danych w trakcie użytkowania Serwisu przez Użytkowników oraz sposobów pozyskiwania innych informacji dotyczących działań prowadzonych w Serwisie bez identyfikacji poszczególnych Użytkowników, w tym na temat sposobu wykorzystania, przetwarzania i udostępniania zebranych informacji oraz praw Użytkownika. Naszym zadaniem jest przetwarzanie udostępnionych nam danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi zwyczajami i praktykami oraz wypełnienie wobec Użytkowników szeregu obowiązków informacyjnych, jak również zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych.

II. Dane osobowe osób fizycznych

Dane osobowe, to informacje umożliwiające identyfikację tożsamości danej osoby, niezależnie lub w powiązaniu z innymi posiadanymi danymi. Generalnie korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest anonimowe i do czasu rejestracji w Serwisie lub zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie nie wymagamy podawania danych osobowych przez Użytkowników.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tredos Filip Jankowski,
  ul.Lwa 19/8, 61-244 Pozna
  ń

 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Michał Żochowski,
  503-199-715, iod@artaro.pl

 3. W sprawach ochrony danych osobowych należy się kontaktować mailowo na adres wskazany w pkt 2.,

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 5. w celu wykonania umowy i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

 6. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o danych osobowych),

 7. w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),

 8. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6. ust.1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

 9. Procesorami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące Administratorowi danych usługi doradcze, administracyjne, rachunkowe, marketingowe, prawne, informatyczne, ubezpieczeniowe, banki, pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach, audytorzy zewnętrzni, organy nadzoru.

 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania wzajemnych relacji, chyba, że przepisy szczególne nakazują przetwarzanie w dłuższym okresie,

 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w razie ich niezgodności ze stanem rzeczywistym, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 13. Posiadanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

III. Dane informatyczne

Zbieramy automatycznie, przechowujemy i przetwarzamy dane informatyczne dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Zbierane dane służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkownika i wykorzystywane są przez nas lub inne uprawnione podmioty w celach technicznych, statystycznych oraz do poprawy funkcjonalności Serwisu.

Zbieramy następujące dane systemowe:

 1. adres IP używany przez Użytkownika, czyli numer interfejsu sieciowego gromadzony w logach systemowych serwera - dane o adresie IP nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie fizycznego urządzenia, a co za tym idzie Użytkownika, gdyż w niektórych przypadkach adres ten może się dowolnie zmieniać lub użytkowane urządzenie może być wykorzystywane przez wielu Użytkowników,

 2. lokalizację geograficzną urządzenia końcowego Użytkownika (kraj, region, województwo a w niektórych przypadkach również miasto),

 3. typ i wersję stosowanej przez Użytkownika przeglądarki, system operacyjny zainstalowany na urządzeniu końcowym Użytkownika, rozdzielczość ekranu i zainstalowane rozszerzenia,

 4. odwiedzane przez Użytkownika strony w Serwisie oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu oraz źródła odwiedzin Serwisu, strony wejściowe i wyjściowe oraz frazy wyszukiwania wpisane przez Użytkownika w przeglądarkę, które doprowadziły go do Serwisu,

 5. wpisywane przez Użytkownika w wyszukiwarkę Serwisu frazy wyszukiwania.

Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywności Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).

IV. Pliki tekstowe Cookies, czyli tzw. ciasteczka

Pliki tekstowe cookies zapisywane są przez przeglądarkę na dysku urządzenia końcowego Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania urządzenia końcowego bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez użytkownika na stronach Serwisu oraz w celu poprawnego przypisywania użytkownikowi danych historycznych zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie. Pliki Cookies nie przechowują Twoich danych osobowych.

Standardowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na dysku urządzenia końcowego. Użytkownik może dokonać w swojej przeglądarce zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować każdorazowo o ich zamieszczeniu w na dysku. W sekcjach pomocy przeglądarek internetowych znajdują się instrukcje ustawień plików cookies. Informujemy, że ograniczenia dla plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na funkcjonalność Serwisu po stronie Użytkownika.

Pliki cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, datę umieszczenia, datę ważności oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Serwis wykorzystuje sesyjne i stałe pliki cookies. Pliki sesyjne są tymczasowe i wygasają z chwila opuszczenia Serwisu przez Użytkownika lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na dysku urządzenia końcowego użytkownika do upływu daty ich ważności lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z funkcji dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do funkcji wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

 3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być stosowane i wykorzystywane również przez współpracujących z nami partnerów i reklamodawców.

V. Logi dostępowe i sygnały nawigacyjne

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu, jak również w celach statystycznych, np. przy analizie demograficznej Użytkowników.

W trakcie wizyty na stronach Serwisu komputer Użytkownika może odebrać jeden lub więcej sygnałów nawigacyjnych ułatwiających systemowi dostarczenie plików cookies witryny w celu zebrania anonimowych danych na temat użytkowania Serwisu oraz dostarczenia dostosowanej lub skierowanej do danego odbiorcy treści Serwisu lub treści pochodzących od naszych partnerów. Sygnały nawigacyjne (nazywane także pikselami monitorującymi, gifami single-pixel, znacznikami pikselowymi lub znacznikami akcji) to obrazy zazwyczaj nie większe niż 1x1 piksel, umieszczone w różnych miejscach Serwisu. Pozwalają zidentyfikować rodzaj przeglądarki, wyszukiwać wyrażenia, dzięki którym Użytkownicy dotarli do naszej witryny oraz nazwy domen w sieci, które zawierają łącza do naszego Serwisu. Sygnały nawigacyjne mogą być umieszczane w Serwisie przez nas lub przez naszych partnerów oraz dostawców usług. Sygnały te pomagają nam również w identyfikacji adresu IP urządzenia końcowego Użytkownika.Informacje gromadzone dzięki sygnałom nawigacyjnym nie pozwalają na identyfikację tożsamości Użytkownika. Jeśli jednak w czasie korzystania ze stron Serwisu Użytkownik utworzył tożsamość Użytkownika np. dokonując zakupu, możemy połączyć dane zgromadzone za pomocą sygnałów nawigacyjnych z danymi umożliwiającymi identyfikację Użytkownika i wykorzystywać je w ten sam sposób, w jaki wykorzystuje się pliki cookies.

VI. Udostępnianie informacji innym podmiotom

Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

W przypadku Użytkowników, którzy podali swoje dane i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, mamy prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu marketingu usług własnych oraz marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

MOSI wykorzystuje adres poczty elektronicznej Użytkownika do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od naszej firmy lub partnerów biznesowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika. Nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników, a w szczególności adresów email, w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

VII. Prawo wglądu, modyfikacji i usunięcia danych

Wszystkie osoby, które przekazują nam swoje dane osobowe poprzez strony Serwisu i za pomocą formularzy mają prawo wglądu, weryfikacji oraz modyfikacji danych, a także ich usunięcia zgodnie z postanowieniami ustaw: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII. Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Klauzula dotyczy wyłącznie użytkowania i udostępniania danych pozyskanych z oraz za pośrednictwem Serwisów internetowych należących do nas. Klauzula nie dotyczy danych pozyskiwanych w witrynach internetowych naszych partnerów, dostawców usług lub jakichkolwiek firm zewnętrznych, nawet w przypadku występowania na tych witrynach łączy do naszego Serwisu lub odwrotnie. Nie mamy wpływu na treści polityki prywatności naszych partnerów, dostawców usług lub firm zewnętrznych.

IX. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Serwis nie jest przeznaczony ani przygotowany do użytku przez osoby małoletnie (poniżej 16 lat). Jeżeli Użytkownik nie jest osobą pełnoletnią lub nie może zawierać wiążących prawnie umów, wówczas nie powinien korzystać z Serwisu bez nadzoru rodzica lub opiekuna prawnego.